Styret valgt i generalforsamling 2021 er fra venstre: Else Krokan, Olaug Pettersen, Steinar Hynne,
                                                                                             Turid Westin, Per Egil Amble, Einar Hauge

Navn                      Verv             Telefon            e-post
Else Krokan           styreleder     924 07 627      elkrok@online.no
Olaug Pettersen    sekretær      948 46 091       olaug.pettersen@online.no
Turid Westin          styremedl.     414 95 334       turid.westin@live.no
Per Egil Amble      styremedl.     957 60 684     epea@online.no
Steinar Hynne       styremedl.     920 18 971       sthynn@online.no
Einar Hauge          varamedl.      950 61 729      einar.hauge43@gmail.com

Om styrets arbeid: 

Følgende eksempler er hentet fra årsberetningen til generalforsamlingen 2020 for året 2019 som var det siste året før koronapandemien satte stopper for alle sosiale- og miljøskapende tiltak. 

Det er i 2019 avholdt 10 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter hvor til sammen 102 saker har vært behandlet. . (Saker er definert som punkter på dagsorden der resultatet av saks-saksbehandlingen er protokollert i møtereferat)   

I 2019 har hjemmesiden hsrb.no hatt besøk av 833 unike/forskjellige brukere (økning 40%). Til sammen har disse brukerne besøkt siden 1144 ganger.
Hjemmesiden fungerer som beboernes arkiv for ny og tidligere formidlet informasjon. Utover dette formidler hjemmesiden aktuelle kortfattede nyheter.

Våren 2019 estimerte styret kapitalbehovet for vedlikehold av bygningsmassen som skulle gjøre det mulig å finansiere vasking, skraping/grunning og 2 strøk maling på alle 5 bygningene ferdigstilt innen 30. juni 2024.
Avtale med en velrennomert malermester og bruk av kvalitetsmaling med langtidsgaranti gir forventninger om at det i fortsettelsen skal være mulig å rullere tidplaner med syklus over minimum 10-års perioder etter et forsiktig anslag. Faktura fra malermesteren dokumenterer at arbeidet er utført slik garantien på 15 år forutsetter.
Ulike sider av bygningene har ulike behov og prioriteringer. Det arbeides derfor med flere bygninger samtidig over flere år. Planen sier derfor kun at alt skal være malt innen 31. juni 2024, men ikke hus for hus i kronologisk rekkefølge.

Ellers finner du alle årsberetninger under Arkivert stoff i hovedmenyen til venstre.
     


Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode